Inne źródła

wątkach,

(1/12) > >>

[1] Materiały dotyczące diecezji inflancko-kurlandzkiej oraz spisy karmelitów i karm

[2] Akta spraw majątkowych na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego (województwa n

[3] Gubernia penzeńska / Пензенская губ. /

[4] Akta wizytacji klasztorów bernardynek w Wilnie, Grodnie i Brześciu z 1818 r.

[5] Revisia generalna do Oekonomiey Grodzieńskiey Seymem Coronationis Cracoviensis A

[6] Dwa spisy zesłanych na Syberię ; „Katorżnicy syberyjscy w Ussolu” ; „Posieleńcy

[7] Akta sporu o wykonanie umowy zastawnej między ziemianami powiatu lidzkiego Pawłe

[8] Kopia Prawa Okolicy Obuchowicz 1809

[9] Książka historyka Jauhena Aniszczenki dotycząca Szlachty grodzieńskiego powiatu

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej