Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Inne źródła / Odp: Imienne inwentarza fondów 1 oraz 2 w archiuwum w Grodnie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Albink dnia Dzisiaj o 02:35:43 pm »
Super informacje. Gratka dla genealogów i historyków. Jest tylko jeden problem dot. genealogów. Otóż 99% obecnych genealogów nigdy nie była i raczej nie planuje wizyty w archiwach /jakichkolwiek/. Oni informacje pozyskują z internetu. Widać to wyraźnie na podstawie analizy dyskusji na różnych forach. Internetowi genealodzy w większości korzystają z pracy innych osób /indeksacje, tłumaczenia, porady, podpowiedzi itd/. Takie czasy.
3
Baza Rodów Grodzieńskich / Bojarzy hospodarscy w Dolinie Łosośny – w okolicy Puciłki
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonard Drożdżewicz dnia Dzisiaj o 08:53:14 am »
Źródłowym potwierdzeniem wielowiekowej obecności bojarów hospodarskich Drożdżów w Dolinie Łosośny – w okolicy Puciłki są 3 skany sejmowej Rewizji Generalnej do Ekonomii Grodzieńskiej z roku 1679 i 1680 (oryginał w Ossolineum we Wrocławiu – 5620). Dokument dotyczy rozgraniczenia gruntów wsi: Molawice alias Puciłki (a więc między innymi nieruchomości należących do Drożdżów) i Bahonniki (Bohoniki). Potrzeba przeprowadzenia takich ustaleń zaistniała w 1679 roku, kiedy to pod Sokółką, w tym w Bohonikach (graniczących przez las z okolicą szlachecką Puciłki), osiedliły się tatarsko-lipkowskie rodziny podkomendnych rotmistrzów: Kieńskiego, Olejewskiego i Sieleckiego.

  

 

   Powyższe sejmowe (zatem najwyższej rangi prawnej) rozgraniczenie dóbr ziemskich pucilskich Drożdżów z ziemiami bohonickimi świadczy, że Drożdże (niemający w tym czasie potwierdzonego w Rzeczypospolitej szlachectwa) dzierżyli swoje grunta na prawach zbywalnych i dziedzicznych, a zatem na prawach pełnej własności. Oznacza to więc, że byli rzeczywistymi posesjonatami. Pozycja własnościowa Drożdżów tłumaczy częsty fakt ich ożenków ze szlachciankami (a na dawnej Grodzieńszczyźnie małżeństwa między szlachcianką i nieherbowym należały do rzadkości).
O tym, jakie ryzyko niósł ze sobą eksperyment sąsiedztwa chrześcijan i muzułmanów na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego, świadczą – odnalezione w archiwach Grodna na początku obecnego stulecia przez profesora Józefa Maroszka z Uniwersytetu w Białymstoku – akta sprawy sądowej z końca XVIII wieku. Grodzieński trybunał przyglądał się incydentowi zbrojnego łupieskiego napadu bohonickich Tatarów na Drożdżów z Puciłek, powracających zapewne z sokólskiego jarmarku. Do zdarzenia doszło na drogowym przesmyku leśnym, na szlaku z Sokółki do Puciłek. Nasi niedawni wojenni sojusznicy napadli na nieherbowych Drożdżów. Zapewne mieli przy tym nadzieję, że ujdzie im to płazem lub spotka ich stosunkowo niska kara. Przewidywania te były zresztą całkiem uzasadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę przepisy ówczesnego prawa. Napastnicy nie przewidzieli jednak, że Drożdże mogą liczyć na to, że w sądzie w ich obronie stanie herbowa szlachta – sąsiedzi Puciłowscy.
   Ów gest solidarności dowodzi, że hipoteza mówiąca o wspólnej migracji rodów Puciłkowiczów i Drożdżów ze wschodu (dokładnie: „z ziemi siewierskiej niedaleko Smoleńska”) na zachód na przełomie XV i XVI wieku, w obronie przed toporem kniaziów moskiewskich Iwanów i Wasylów. Tylko wspólny los wygnańców siewierskich, który rzucił ich na granice ówczesnego rusko-litewskiego świata, tłumaczy niezwykłą jedność starego ruskiego bojarstwa (przedzielonego już granicami stanowymi), któremu przyszło żyć w Dolinie Łosośny (od ponad pięciuset lat po dzień dzisiejszy), otoczonego skupiskami całkowicie obcych im wówczas nacji i religii.
    Fundamentalne znaczenie dla rozwikłania zagadki pochodzenia rodu Puciłowskich, a pośrednio i Drożdżów – DROŻDŻEWICZÓW ma następujący wpis do Metryki Litewskiej: Renovatia Przywileju Puciłkom na cztery włoki w Molawicach w Leśnictwie Kryńskim (Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie, F.389, ML k.106, str. 334 v, 335). Czytamy tam:

WPIS DO METRYKI LITEWSKIEJ
Renovatia Przywileju Puciłkom na cztery włoki w Molawicach w Leśnictwie Kryńskim

Władysław IV Król […]

Oznajmujemy tym Listem naszym, komu to wiedzieć należy, iż co Św. Pamięci Królowie Ichmości Zygmunt y August, Puciłkowiczom Bojarom w nagrodę odiętey im oyczyzny przez Kniazia Wielkiego Moskiewskiego Putyłowo nazwaney w Ziemi Siewierskiej niedaleko Smoleńska leżącey, włok cztery w Molawicach na wolności szlacheckiey osobliwemi Przywilejami swemi dać y conferować raczyli. A potem takowe Przywileia oryginalne y z inszemi munimentami [potwierdzeniami – przyp. mój, L.D.], tym że Puciłkowiczom przez ogień zgorzały, iako Protestatia ich oto w księgach grodzkich Grodzieńskich zaszła przed nami y Actami Cancelariey naszey pokładana szerzey w sobie opiewa. Tedy suplikowali nam Paweł, Trochim, Wasko y Siemion Puciłkowie Bojarowie, abyśmy ich przy tych czterech włokach przy wsi na tey Molawice w Puciłkach w Leśnictwie Kryńskim będących zachowali y prawo dawne im na te dobra służące odnowili, stwierdzili y na wolności Szlacheckiej uwolniwszy te włóki y ich samych iako dzierżących od wszelakich powinności, czynszow, płatow y ciężarow krom służby wojenney, podług dawnego zwyczaju y że w łowy, przy bytności naszej iść mają. I na potomne czasy zostawali łaskawieśmy y się do tego na przyczynę Panów Rady Urzędników Dworu naszego skłonili, y te włóki od wszelakich powinności, Czynszow, Płatow y ciężarów uwalniamy y na wolności Szlacheckiej pomienionym Puciłkom y Potomkom ich daiemy y conferujemy. Tak jednak aby conditiey y powinności wyżej strony służby Woienney y łowów opisaney dosie czynili y przysięgę o zgorzenie Przywileiow w Urzędzie należnym iako prawo ukaże uczynili. Na co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisawszy Pieczęć Wielkiego Xtwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy.

Dan w Grodnie dnia dwudziestego piątego mca maia Roku Pańskiego Tysiąc sześć set trzydziestego trzeciego. Panowania naszego Polskiego pierwszego, Szwedzkiego wtórego roku. [25.05.1633r.]

Vladislaus Rex

Powyższy dokument wyraźnie świadczy, że bojarowie Puciłkowiczowie umknęli (i zapewne po dziś dzień figurują w kremlowskich spisach bojarstwa, które odmówiło złożenia przysięgi na wierność Wielkiemu Kniaziowi Moskiewskiemu) na rubieże dawnej Litwy, na zachód od starożytnego Grodna (na ostatnie wolne wówczas tereny dziewiczej puszczy pogranicza litewsko-mazowiecko-podlaskiego, jak zaznacza prof. Henryk Lulewicz). W ten sposób unieśli oni głowy spod moskiewskiego topora Iwana III, Wasyla III, Iwana IV Groźnego, z ziemi siewierskiej, która pierwsza padła ofiarą agresji wiarołomnego sąsiada Moskwicina pod koniec XV wieku. Zapewne z Puciłkowiczami wyruszyli razem ich ziomkowie – bojarowie Drożdżowie. Prawdopodobnie członkowie tych dwóch rodów wspólnie zasiedlili przed ponad pięciuset laty (z nadania króla Zygmunta Augusta) Dolinę Łosośny w górnym jej biegu – u źródeł. Cztery włoki w Molawicach (należących wówczas do Leśnictwa Kryńskiego) – wieś Puciłki – miały stanowić rekompensatę za odebraną im przez Kniazia Wielkiego Moskiewskiego „ojczyznę” – „Putyłowo nazwaney w Ziemi Siewierskiej niedaleko Smoleńska”. Puciłkowiczowie – Puciłowscy (herbu Junosza) wywiedli i utrzymali do końca swoje wolności szlacheckie, natomiast bojarzynowie gospodarscy Drożdżowie z jakichś przyczyn nie zdołali utrzymać przywilejów szlacheckich dawnego WXL. W grodzieńskich aktach sądowych (badanych przez przywoływanego prof. Józefa Maroszka), pojawiają się oni – poczynając od końca XVIII wieku – jako wolni nieherbowi posesjonaci, w rękach których znajduje się niemal połowa gruntów Puciłek, i którzy to żyją w sąsiedzkiej zgodzie z herbowymi bojarami Puciłkowiczami – Puciłowskimi.
Zapewne w owych wspólnych korzeniach dwóch rodów należących do starego średniowiecznego ruskiego bojarstwa, przygarniętych przez Wielkie Księstwo Litewskie (zapewne za położone mu zasługi) i wiernie służących Rzeczypospolitej przez ponad pół tysiąclecia, szukać należy wyjaśnienia powyższego fenomenu pokojowego i pełnego życzliwości współżycia wolnej ludności herbowej i nieherbowej na kresach dawnej Litwy.
                                                             Leonard Drożdżewicz

Leonard Drożdżewicz: KRESOWE DZIEJE – ZAWSZE WIERNI RZECZYPOSPOLITEJ, „Znad Wilii”, nr 2 (54) z 2013 r., s. 109-118.

Leonard Drożdżewicz, Znad Wilii - 2013, nr 2, katalog.ksiaznicapodlaska.pl [dostęp 2017-10-07].

http://katalog.ksiaznicapodlaska.pl/cgi-bin/region_03//makwww.exe?BM=01&IM=01&WI=DROZDOWSKAbMICHALINAb1932&NU=08&DD=1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puci%C5%82ki


4
Inne źródła / Imienne inwentarza fondów 1 oraz 2 w archiuwum w Grodnie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Rafał Jurowski dnia Październik 22, 2018, 02:59:00 pm »
Jeżeli ktoś będzie odwiedzał archiwum historyczne w Grodnie lub ma w Grodnie kogoś zaprzyjaźnionego to polecam przejrzenie grubych inwentarzy fondu 1 oraz fondu 2. Znajduje się w nich tysiące nazwisk.

Sygnatury odsylają do dokumentów np. wniosków o zakup ziemi z końca XIX i początku XX wieku, zgód na przyjazd/ wyjazd powstańca, choć także księźy. W dokumentach tych fondów  fondów można odnaleźć także dokumenty wywodowe, opisy róznych spraw sądowych, Formularnyje Spiski urzędników.... A także zapewne wiele innych


Канцелярия гродненского губернатора Министерства внутренних дел (МВД), г. Гродно  BY НИАБГр  ф. 1 ("Kancelaria Gubernatora Grodzieńskiego ministerstwa spraw wewnętrznych) - lata 1802-1918

http://fk.archives.gov.by/fond/111871/

Гродненское губернское правление Министерства внутренних дел (МВД), г. Гродно  BY НИАБГр ф. 2 ("Grodzieński Rząd Gubernialny ministerstwa spraw wewnętrznych" - lata  1802-1917

http://fk.archives.gov.by/fond/115196/

Kilka innych pomocnych linków

http://niab.grodno.by/science/

https://archives.cendari.dariah.eu/index.php/zt2fg 

https://archives.gov.by/index.php?id=892499
5
Dialogi / Odp: Księgi metrykalne_DEKANAT TROKI_Parafia RYKONTY
« Ostatnia wiadomość wysłana przez lupo dnia Październik 21, 2018, 07:57:12 pm »
To praktycznie maksimum, co można tych naszych stronach osiągnąć...

Jest nadzieja, że jakieś księgi Dekanatu Troki znajdują się nieodkryte i załączone do innych parafii. Pozostaje szukać, czytać i czekać.
Pozdrawiam, Teresa
6
Dialogi / Odp: Księgi metrykalne_DEKANAT TROKI_Parafia RYKONTY
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Październik 21, 2018, 04:45:52 pm »
To praktycznie maksimum, co można tych naszych stronach osiągnąć...
7
Dialogi / Odp: Księgi metrykalne_DEKANAT TROKI_Parafia RYKONTY
« Ostatnia wiadomość wysłana przez lupo dnia Październik 21, 2018, 11:35:51 am »
A tak z ciekawości pytam: jaką najstarszą metrykę rodzinną posiada Pani z tej parafii?


Najstarsza z 1803 r., dokumentująca urodziny córki moich prapraprapradziadków.
8
Dialogi / Odp: Księgi metrykalne_DEKANAT TROKI_Parafia RYKONTY
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Październik 20, 2018, 12:01:33 am »
A tak z ciekawości pytam: jaką najstarszą metrykę rodzinną posiada Pani z tej parafii?
9
Dialogi / Odp: Księgi metrykalne_DEKANAT TROKI_Parafia RYKONTY
« Ostatnia wiadomość wysłana przez lupo dnia Październik 19, 2018, 10:03:27 pm »
Parafię Jewie masz w tych filmach z Trok. Trzeba cierpliwie przeglądać stronę po stronie na filmie.Wiem, że tam jest Parafia Jewie. Jest tam też Parafia Rykonty (kluczowa w moich poszukiwaniach). Księgi parafialne są od 1798 r., a nie tak jak sugeruje zapis od 1700 r.

Pozdrawiam, Teresa
10
Dialogi / Odp: Księgi metrykalne_DEKANAT TROKI_Parafia RYKONTY
« Ostatnia wiadomość wysłana przez lupo dnia Październik 19, 2018, 09:52:06 pm »
może pomoże poniższe:
https://www.familysearch.org/search/catalog/2317996?availability=Family%20History%20Library
Metrical books : Deanery, 1700-1938 Roman Catholic Deanery. Troki (Troki)

ps. ja ostatnio napisałam do X Proboszcza jednej z Parafii k/Wilna w sprawie   interesującego mnie nazwiska .Otrzymałam przemiłą odpowiedź , iż mogę liczyć na Jego pomoc.

   
     
Dziękuję za link, ale na tych skanach ,,pracuję" i jest to super kolekcja Dekanatu Troki. W opisie znajduje się wskazanie, że skany mikrofilmów są od 1700 roku, lecz zakres lat nie jest zgodny z faktyczną zawartością prezentowanych dokumentów. Gdyby były od 1700 roku to byłabym o prawie 100 lat do przodu, znaczy do tyłu!
Pozdrawiam:) Teresa
Strony: [1] 2 3 ... 10