Ród Bohatyrewiczów (Bohatyrowiczów) - Богатыревич, Богатырович

Zaczęty przez Rafał Jurowski, Październik 14, 2015, 09:47:18 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Piotr Paweł CYPLA

Kolejny arcyciekawy dokument obrazujący między innymi sytuację materialną opisywanych rodzin to "Taryfa ofiary na wojsko 10-go grosza z 1789 roku". Od wcześniej opisanej taryfy kurzących się dymów upłynęło zaledwie 14 lat, a w lokacji opisywanego rodu widać dosyć istotne zmiany. W parafii Łunna wymienia się już okolice Bohatyrowicze, a w niej "JPP. Ignacy, Paweł, Anna, Stanisław, Michał, Tadeusz Bohatyrowiczowie". W 1775 roku Paweł, Ignacy i Tadeusz wymieniani byli, jako właściciele 3 dymów w "Strzelnikach". Przypuszczam, że okolica Bohatyrowicze powstała z części 12-to dymowej okolicy Strzelniki (później zwane Samostrzelniki). Tu jeszcze istotna informacja - wymienieni zaprzysięgają, że nie wysiewają 10 korcy zboża różnego, a w związku z tym są zwolnieni z podatku (taryfy 10-go grosza). To w jakimś sensie świadczy o wielkości ich "dymów".

Ta dawna jednostka objętości ciał sypkich (tzw. miara nasypna) stosowana była od średniowiecza do 2 połowy XIX wieku. Korzec dzielił się na 4 ćwiertnie, 16 lub 12 korczyków i 32 lub 24 miary. Między XVI, a XVIII stuleciem istniało około 300 lokalnych korców. W opisywanych obszarach Rzeczypospolitej Obojga Narodów obowiązywał korzec warszawski stanowiący 120,6 litra pojemności. Na wysianie morgi gruntu trzeba było zużyć nie mniej niż korzec zboża. Z powyższego wynika więc, że opisywane ,,majątki" ziemskie Bohatyrewiczów był mniejsze niż 10 mórg. W tym miejscu można się zastanawiać jak wielki to był areał. Morg (morga) z niemieckiego morgen (ranek) stanowił obszar ziemi, który jeden człowiek może w ciągu dnia skosić lub zorać. Niemiecki morgen zastępowano staropolskim wyrazem jutrzyna, który jednak nie utrzymał się długo w potocznym użyciu. Rozmiary morga były rozmaite, ponieważ każda prowincja miała swoje własne przeliczanie tej miary. I tak dawny mórg polski koronny równał się powierzchni 59,85 ara, mórg nowy polski (mający 300 prętów) obejmował 56,017, mórg litewski 71,226, natomiast chełmiński stary 56,062 ara. Funkcjonował również mórg pruski (magdeburski) zwany również reńskim, mórg saski i wiedeński (tzw. joch). W powiecie grodzieńskim na przełomie XVIII/XIX wieku stosowano mórg polski koronny wynoszący 59,85 ara, czyli około 0,59 hektara. Opisywani Bohatyrewicze gospodarzyli więc w większości na areale nie większym niż 6 hektarów. W czasach porozbiorowych w zaborze rosyjskim, jako miara powierzchni gruntu stosowana była dziesięcina (skarbowa), która w przeliczeniu stanowiła 1,9508 morga nowo polskiego (1,09252 hektara).

W taryfie z 1789 roku opisywany ród wymienia się także w parafii Jeziory i parafii Wielkie Ejsymonty, czyli tak samo jak w taryfie z 1775 roku z pewnymi, jednak dosyć istotnymi różnicami...
W 1775 roku wymieniano w parafii Jeziory w okolicy Żuki 2 dymy należące do Józefa i Mateusza. W 1789 roku w okolicy tej wymieniony został Jan, który zaprzysiągł, że 10 korcy zboża różnego nie wysiewa - można więc założyć, że gospodarzył na mniej niż 6 ha. Wcześniej wymienianego Józefa (przypuszczam, że to ojciec Mateusza) już nie odnajdujemy - zapewne zmarł między 1775-1789 rokiem. Mateusza odnajdujemy natomiast w okolicy Kotra Nestorowicze (Nesterowicze), gdzie notabene w tym samym czasie żył również mój przodek - Aleksander Cypla. Mateusz z okolicy Kotra oraz "folwarku Żuków" (zapewne Żuki) zaprzysiągł kresencji 94 zł 14 groszy, z czego podatek 10-go grosza na skarb 9 zł i 13 groszy. Widać więc tu jakiś wyraźny związek między Mateuszem, a Janem (bracia lub ojciec i syn?). W taryfie z 1789 roku opisywany ród pojawia się także w okolicy Obuchowicze - tamże Aleksander Bohatyrewicz zaprzysięga, że 10 korcy zboża nie wysiewa. Ten sam lub inny  JP. Aleksander Bohatyrewicz wymieniony został w okolicy Bohatyrewicze, ale przypisanej do parafii Jeziory! Zaprzysiągł, że 10 korcy zboża różnego nie wysiewa, ale jednocześnie "osobno zaprzysiągł arendy z karczemki 60 zł" (na skarb 6 zł).

W parafii Wielkie Ejsymonty w taryfie z 1789 roku w okolicy Żukiewicze wymieniono Ignacego Bohatyrewicza, zapewne tegoż samego wymienianego w taryfie z 1775 roku. Zaprzysiągł, że 10 korcy zboża nie wysiewa.

Poszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

Piotr Paweł CYPLA

Ostatni z dokumentów, o których wcześniej wspominałem to "Lustracja powiatu grodzieńskiego z 1789 roku", a więc dokładnie z tego samego okresu, co taryfa ofiary na wojsko 10-go grosza. Być może we wcześniejszych postach był ten dokument opisany, ale jakoś nie mogłem go odnaleźć z tytułu. Lustracja wymienia jedynie "głowy" domów, nazwę okolicy, ilość dymów i rodzinę (współmieszkańców) określonych jedynie liczbowo z podziałem na płeć i przedział wiekowy: 1-16, 16-30, 30-45, 45-60, powyżej 60 lat. Tak samo jak w taryfie ofiary 10-go grosza rodziny Bohatyrewiczów wymienia się w parafii Łunna, Jeziory i Wielkie Ejsymonty.
W parafii Łunna okolica Bohatyrowicze wyliczona na 6 dymów szlacheckich zamieszkałych przez łącznie 6 rodzin noszących tylko i wyłącznie nazwisko Bohatyrowicz/Bohatyrewicz... Licząc 6 głów domów to łącznie 40 osób.

rodzina Nr 1 Tadeusz Bohatyrowicz + 5 osób
rodzina Nr 2 Paweł Bohatyrewicz + 3 osoby
rodzina Nr 3 Anna Bohatyrewiczowa + 8 osób
rodzina Nr 4 Ignacy Bohatyrewicz + 7 osób
rodzina Nr 5 Michał Bohatyrewicz + 4 osoby
rodzina Nr 6 Stanisław Bohatyrewicz + 7 osób

W tym przypadku pozwolę sobie wkleić skan tego zapisu. Tuż obok okolica Samostrzelniki, czyli jak przypuszczam dawne Strzelniki. Widzimy tam jednak głównie rodziny Strzałkowskich.

W parafii Wielkie Ejsymonty w okolicy Żukiewicze zapisany 1 dym szlachecki Ignacego Bohatyrowicza + 5 osób:
1-16 lat 2 osoby płci niewieściej
16-30 lat 1 osoba płci męskiej i 2 osoby płci niewieściej

W parafii Jeziory opisywany ród odnajdujemy w okolicach: Kotra Nestorowicze, Obuchowicze, Żuki i Bohatyrowicze (?)
W okolicy Kotra Nesterowicze Mateusz Bohatyrewicz + rodzina 11 osób:
1-16 lat 4 osoby płci męskiej i 1 osoba płci niewieściej
16-30 lat 2 osoby płci męskiej i 3 osoby płci niewieściej
30-45 lat 1 osoba płci męskiej

W okolicy Obuchowicze - Aleksander Bohatyrewicz+ rodzina 7 osób
1-16 lat 1 osoba płci męskiej i 3 osoby płci niewieściej
16-30 lat 1 osoba płci niewieściej
30-45 lat 1 osoba płci męskiej 1 osoba płci niewieściej

W okolicy Żuki - Jan Bohatyrewicz + rodzina 17 osób
1-16 lat 3 osoby płci męskiej i 5 osób płci niewieściej
16-30 lat 1 osoba płci męskiej i 2 osoby płci niewieściej
30-45 lat 1 osoba płci męskiej 1 osoba płci niewieściej
45-60 lat 1 osoba płci męskiej 2 osoby płci niewieściej
60 lat i powyżej 1 osoba płci męskiej

W okolicy Bohatyrowicze przypisanej do parafii Jeziory - Aleksander Bohatyrewicz + rodzina 2 osoby
16-30 lat 1 osoba płci męskiej i 1 osoba płci niewieściejPoszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

Piotr Paweł CYPLA

Pan Tadeusz Bohatyrewicz w swoich postach przywoływał "Spis mieszkańców powiatu grodzieńskiego z 1832 roku". Przypuszczam, że powoływał się na dokument zawarty w fondzie 92 "Гродненский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Гродно", op. 1, dzieło 258 Список жителей Гродненскому уезду 1832 г. Jest jednak jeszcze jeden dokument w tym fondzie - oparty na spisie z 1832, ale uzupełniony kolejnymi zapisami. Sporządzono go w 1899 roku - ,,Spis dworian grodzieńskiego powiatu, II grupy wykonany w 1899" (Список дворян Гродненского уезда разряда состав. в 1899). Zbiór ten stanowi dzieło 90, które zawiera
1 510 pozycji. Pisaliśmy już o tym dokumencie na naszym portalu http://www.rodygrodzienskie.pl/?page_id=4004 podając nawet jako przykład ród Bohatyrewiczów, a dokładnie Jakuba syna Michała, a więc przodka gen. bryg. Bronisława Bohatyrewicza...

Dla ułatwienia przytoczę ten zapis w całości:

W dokumencie mowa jest o Jakubie Bohatyrewiczu synu Michała, 50 letnim wdowcu. Biorąc pod uwagę, że jest to prawdopodobnie odpis spisu z 1832 roku, można przyjąć że Jakub urodził się około 1782 roku. W spisie wymienia się czterech synów Jakuba. Pierwszy z nich to August – 27-letni kawaler, kancelista Urzędu Gubernialnego Grodzieńskiego. Drugi to Aleksander lat 23, żonaty z Rozalią Dobrzylewską lat 25. Trzeci z synów to Ignacy – 20-letni kawaler. Czwartym w kolejności synem był 13-letni Jan. W drugiej części tabeli wymienia się najmłodszego syna – 6-letniego Piotra.Na podstawie tych zapisów można założyć, że Jakub ożenił się przed 1805 rokiem,a jego nieznana z imienia żona zmarła po 1826 roku.W gospodarstwie Jakuba wymienia się także jego brata Franciszka lat-47, żonę tegoż Rozalię Jurowską. Dowiadujemy się również, że Jakub wywód szlachectwa przeprowadził 12 I 1821 roku w Grodzieńskiej Deputacji Szlacheckiej.  Z zapisu dotyczącego wywodzenia szlachectwa dowiadujemy się, że Franciszek Bohatyrowicz syn Michała miał syna Antoniego, który z kolei miał synów: Józefa  i Władymira. Zostali oni dopisani do wywodu w dniu 19 VI 1896 roku pod numerem 292. akub syn Franciszka gospodarzył w okolicy Bohatyrowicze (parafia Łunna)  na dziedzicznych 10 dziesięcinach ziemi – nie posiadał poddanych. Jego syn Augustod wielu lat mieszkał w Grodnie w związku ze sprawowanym urzędem.Poszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

Piotr Paweł CYPLA

Oprócz wspomnianego Jakuba w fondzie 92 op. 1 dzieło 90 odnajdujemy jeszcze opis 14 rodzin noszących nazwisko Bohatyrewicz:

poz. 2604 - Piotr s. Mateusza lat 42 (* około 1790), żona Katarzyna KLIMOWICZ
poz. 2605 - Stefan s. Mateusza lat 40 (* około 1792), żona Dominika JUROWSKA
poz. 2606 - Maciej s. Michała lat 51 (* ok. 1781), wdowiec
poz. 2607 - Franciszek s. Michała lat 48 (* ok. 1784), żona Anna DOMONT
poz. 2608 - Ignacy s. Ignacego lat 37 (* ok. 1795), wdowiec
poz. 2609 - Józef s. Tadeusza lat 47 (* ok. 1785), żona Petronela STRZAŁKOWSKA
poz. 2618 - Jan s. Jana lat 50 (* ok. 1782), wdowiec
poz. 2619 - Józef s. Floriana lat 76 (* ok. 1756), wdowiec
poz. 2620 - Antoni s. Stanisława lat 50 (* ok. 1782), żona Konstancja LEWKOWICZ
poz. 2621 - Antoni s. Mikołaja lat 30 (* ok. 1802), żona Petronela PYRSKA (?)
poz. 2641 - Wincenty s. Ignacego lat 55 (* ok. 1777), żona Elżbieta GODKOWSKA
...... poz. 2642 Jakub
poz. 2652 - Stefan s. Jerzego lat 42 (* ok. 1790), wdowiec
poz. 2653 - Franciszek s. Jana lat 35 (* ok. 1797), żona Anna BERGIEL
poz. 2677 - Tadeusz s. Stanisława lat 42 (* ok. 1790), kawaler

Każda pozycja zawiera bardzo dużo informacji o stanie rodzinnym, posiadaniu ziemi i poddanych, sprawowanych urzędach, wywodzeniu szlachectwa, itd.

Poszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

A. Rybalko

Dzięki Panie Piotrze za te dodatkowe dane. Może się mylę, ale właśnie rozwiewa się mit o Janie i Cecylii, którzy w 16  wieku założyli ponoć okolicę Bohatyrowicze, zmieniając puszczę w kraj miodem i mlekiem płynący... Okolica Bohatyrowicze była raczej zgrzebna i powstała później, jako pochodna innej okolicy, położonej bardziej na północ. Powyższe dane potwierdzają moje nieśmiałe przypuszczenie, powzięte tylko na podstawie analizy metryk z przełomu 18/19 wieku - okolica Żuki (może przedtem nazywała się też inaczej) była starszą siedzibą Bohatyrowiczów niż okolica Bohatyrowicze...   
Na szczęście ród Pana Tadeusza ma swoje korzenie w Żukach :)

Tadeusz

Panie Piotrze!
Dziękuję bardzo za dodatkowe informacje o rodzie Bohatyrewiczów. wydaje mi się, że pojęcie okolica było w XVIII i na początku XIX wieku inacej traktowane. niż obecnie. Jeżeli w jakiejś miejscowości było kilka domów  zasiedlonych przez rodziny o jednym nazwisku to wówczas nazywano okolicą, nie stało takiemu pojmowaniu sprawy na przeszkodzie to, że obok, w tej samej miejscowości było kilka innych rodzin o innym nazwisku które też nazywano jako inna okolica. Wracając do kwestii okolica w par. Jeziory przypuszczam że chodzi tu  o miejscowość Żuki, gdzie było kilka rodzin Bohatyrewiczów, lub miejscowość Kotra, gdzie rownież było kilka rodzin Bohatyrewiczów. I nie należy tu łączyć z okolicą Bohatyrewicze w par. Łunna.

       Według mnie właśnie we włości kotrzańskiej należy szukać gniazda rodowego rodu Bohatyrewiczów w powiecie grodzieńskim. Już w roku 1540, w tej włości występują Onisim i Szmojło Bohatyrewicze jako świadkowie na procesie bojara Szczęsnego Wińskiego przeciw swoim poddanym Miniewiczom, ktorzy nie chcieli wywiązyważ się z obowiązku służby
Tadeusz.

Gordian

Cytat: Tadeusz w Lipiec 28, 2019, 11:33:51 AM
       Według mnie właśnie we włości kotrzańskiej należy szukać gniazda rodowego rodu Bohatyrewiczów w powiecie grodzieńskim. Już w roku 1540, w tej włości występują Onisim i Szmojło Bohatyrewicze jako świadkowie na procesie bojara Szczęsnego Wińskiego przeciw swoim poddanym Miniewiczom, ktorzy nie chcieli wywiązyważ się z obowiązku służby
Ale Miniewicze (miejscowość) to przecież lewy brzeg Niemna. Nie znam zasięgu włości kotrzańskiej ale np. włość żerosławska na pewno obejmowała oba brzegi Niemna - pisał o tym  Józef Śliwiński, Z dziejów włości gospodarskich w powiecie grodzieńskim (Dubna, Skidla i Żerosławki) od XV do XVI wieku, w: J. Śliwiński (red.), ,,Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku", Olsztyn 2002

Tadeusz

Kwestia istnienia włości Żorosławskiej jest co najmniej problematyczna. A na pewno w połowie XVI wieku nie było już włości żoroslawskiej.
W pomiarze włócznej odnotowano jedynie w Żierosławce dwór Wasilowej Jakowcowej. Natomiast do włości  kotrzańskiej należały wsie Hladowicze i Szczerbowicze leżące na lewym brzegu Niemna. Do dóbr Hladowickich należały  też grunta Miniewicze, na których był dwór należący do Stanislawa Hladowickiego s. Wojciecha.
W roku 1560 ,te grunta zostały sądownie podzielone  między trzech braci Hladowickich - Stanisława, Jana i Matysa. W pomiarze włoćznej nie odnotowano istnienia okolicy Bohatyrewicze, a grunta Miniewicze graniczyły z gruntami Okolicy Samostrzelniki. Podczas podziału gruntów nie stwierdzono istnienia krzyża nad brzegiem Niemna, który byłby ważnym punktem orientacyjnym podczas podziału  gruntu. Oczywiście wsie Hladowicze i Szczerbowicze należały do dóbr Hladowickich.
Tadeusz.

Tadeusz

W Księdze Metrykalnej urodzin cerkwi unickiej skidelskiej znalazłem wpisy o urodzeniu dzieci Jana bohatyrewicza i Marianny, przy czym tylko w jednym wpisie zanotowano że Marianna pochodzila z rodziny Matuszewiczów. Są to;
1).. Adam Bohatyrewicz syn Jana i Marianny z Antoniewiczów urodzony 21 maja 1806 roku  chyba w Jurewiczach ? ( a może w kotrze lub Pieszczance – zapis w księdze metrykalnej jest chyba nieprecyzyjny?)W księdze metrykalnej unickiej parafii skidelskiej istnieje zapis następującej treści: roku 1806 maja tegoż dnia (22 ) Ks. Aleksy Wroński, wikariusz par. skidelskiej ochrzciłem syna Adama.z rodziców ślubnych Jana i Marianny Bohatyrewiczów., ur. dnia 21. Kumami byli Jan Klimowicz i Marianna Jurowska z okolicy Jurewicze ? (Nie wiadomo czy zapis ,,z oklicy Jurewicze dotyczy miejsca urodzenia Adama czy też pochodzenia kumy – Marianny Jurowskiej.). Jego aktem urodzenia interesował się ktoś w roku 1894 i sporządzal odpis. W roku 1832 miał lat 25 i był żonaty. W roku 1831,
w kościele w Dziembrowie w powiecie lidzkim poślubił Teofilę Gradowską 
z okolicy Berniki córkę Michała i Anny z Taraszkiewiczów. Początkowo, być może mieszkali w Bernikach, gdyż Czesław Milewski wśród szlachty powiatu lidzkiego wymienia Bohatyrewicza – bez imienia- jako mieszkańca okolicy Berniki i posiadającego grunt w tej okolicy. Mieszkali potem w Pieszczance. Adam przejął gospodarstwo po rodzicach. Teofila
w roku 1868  wraz z Adamem Jurowskim trzymała do chrztu Karolinę Kamilę Strupińską córke Józefa i Julii z Bohatyrewiczów z okolicy Karole. Być może Julia była jej córką. Teofila zmarła w Pieszczance w roku 1873 mając lat 61. Zostawiła wdowcem Adama i dwóch synów Antoniego i Bronisława. O innych ich potomkach nic nie wiadomo
2).2.1.2. Kazimierz Bohatyrewicz s. Jana i Marianny ur. 12.03.1811 roku chyba w Kotrze?
I w tym dniu został ochrzczony  w unickiej cerkwi w Skidlu. Kumami byli Szlachetnie urodzony Andrzej Obuchowski i szlachetnie urodzona Marianna Jurowska. Asystowali Szymon Kotrzański i Rozalia Cupionówna ?
3).2.1.3. Jan Bohatyrewicz s. Jana i Marianny  z Antoszewiczów urodził się 09 maja 1811 r ??? w Kotrze i w tym dniu, w unickiej cerkwi skidelskiej został ochrzczony i pobierzmowany. Kumami byli J.P. Józef Gradowski i J. P. Barbara Januszewska – Komisarzowa. Ten akt urodzenia został dopisany na koniec roku 1811. Być może ten Jan zmarl wkrótce po urodzeniu, a może nawet podczas porodu bliźniaczego i początkowo nie sporządzano zapisu w księdze urodzin a dopiero na koniec roku dopisano?
Ten akt urodzenia był w czyimś zainteresowaniu w roku 1894.
4)2.1.4. Jan Bohatyrewicz s. Jana i Marianny ur. 6 maja 1813 roku  i w dniu 9 maja został ochrzczony i pobierzmowany w unickiej cerkwi skidelskiej. Kumami byli J.P. Józef Gradowski i J.P. Aniela Januszewska Komisarzowa Dworu  Skidelskiego, 2 para J.P Xawery j Kniaż(? ) i J. P. Teresa. Dziecię z Kotry, kumowie z dworu Skidelskiego.
5)2.1.5.  Aniela Bohatyrewicz c. Jana i Marianny ur. 13 03.1816 roku w Pieszczance ochrzczono 15.03.  w unickiej cerkwi skidelskiej. Kumami byli: 1) W.P.Tomasz Kadziewicz – Rządca dobr Wielmożnej Pani Borzenskiej (czy Borzęckiej z Milkowszczyzny?) z J.P. Teresą Kasperowiczowną, 2) para J.P Jan Teodorowicz bywszy rządca dóbr w Bogu Wielebnego J.księdza Hieronima Nalewajki – podproboszcza skidelskiego i J.P. Anna Szczucka. 3) para J.W.P. Józef Kadziewicz – rotmistrz powiatu Nowogródzkiegoz J.P. Katarzyną Klmowiczówną  deputalciewną(?) powiatu grodzieńskiego. Innych danych brak.

Mam wątpliwości czy byl jeden Jan Bohatyrewicz syn jana, którego żoną byla Marianna, czy też było dwuch Janów.
Nie wiem co sadzić o podwójnych synach Jana urodzonych w roku 1811 - Janie urodzonym w maju i Kazimierzu urodzonym w marcu?, przy czym ten pierwszy  Jan   zostal dopisany na końcu roku mimo iż urodził się w maju?

Sławomir Olczyk

Szanowni Państwo.

Ten wpis: "poz. 2641 - Wincenty s. Ignacego lat 55 (* ok. 1777), żona Elżbieta GODKOWSKA" jeśli chodzi o małżonkę jest oczywiście błędny. Elżbieta Jodkowska, bo o niej mowa, była drugą żoną Wincentego, a wywodziła się z okolicy Jurowce vel Jurowicze w par. Wielkie Eysymonty. Pierwszą żoną Wincentego była Petronela z Pancewiczów (choć pisano ją błędnie Staniewską a najczęściej Steckiewiczówną, żyła w latach 1780-1812), z okolicy Kuźmicze, wdowa po Antonim Steckiewiczu (1774-1802). Nie wiem skąd przybył Wincenty do parafii Świsłocz, lecz warto zauważyć, że świadkami na ślubie byli Marcin Bohaterewicz, Mikołaj Perski (raczej Pyrski) oraz Dominik Jurowski, a to ewidentnie wskazuje na parafię Jeziory, choć na Łunnę wskazuje imię ojca (w Rewizji 1789 jeden Ignacy (zm. 1807) jest w parafii Łunna, drugi w Wielkich Eysymontach z okolicy Żukiewicze, ale raczej był młodszym bratem, stąd osiedlił się w nowym miejscu, co więcej wydaje się, że pierwsza żona była aktorką i w ten sposób zarówno jej pierwszy jak i drugi mąż osiedli w jej mająteczku). Zmarł w 1842. Myślę, że wywód tej rodziny powinien być w St. Petersburgu.

Pozdrawiam serdecznie.

Tadeusz

Wincenty Bohatyrewicz s. Ignacego - ostatnie miejsce zamieszkania - mitkiewicze pow. Wołkowysk.

1. Wincenty Bohatyrewicz  syn Ignacego z okolicy Bohatyrewicze, w roku 1803 poślubił w kościele w Świsłoczy Petronelę Steckiewicz z okolicy Kuźmicze. Petronela zmarła w roku 1812. Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci. Syn Kazimierz i córki Anastazja i Marianna. Być może było więcej dzieci, które wcześniej zmarły. Około roku 1816 Wincenty ponownie ożenił się z Elżbietą Jodkowską. W roku 1832 miał lat 55 a jego druga żona Elżbieta Jodkowska miała lat 35. Zmarł 14. 10.1842 roku mając lat 60. Zostawił z pierwszego małżeństwa syna Kazimierza i córki Anastazję i Marianne, natomiast z drugiego małżeństwa córki Mariannę Petronelę, Karolinę i Benedyktę. Jego żona Elżbieta zmarła 08.03. 1853 r0ku w wieku 70 lat. Zostawiała 4 córki: Mariannę Petronelę, Karolinę i Benedyktę. Mieli w Kuźmiczach 5 mórg a w Mitkiewiczach 6 mórg gruntu i z tego się utrzymywali.
1.1. Anastazja Bohatyrewicz c. Wincentego i Petroneli Steckiewicz 29.06 1826 r.  poślubiła Onufrego Eysymonta mieszkali w Mitkiewiczach. Mieli dzieci :
1.1.1. Jan Kazimierz Eysymont s. Onufrego i Anastazji bohatyrewicz ur. 23.06.1831 .
1.1.2.Józef Eysymont s. Onufrego i Anastazji bohatyrewicz ur. 22.09. 1833 r. zmarł 03.10. 1833 r.
1.1.3.  Stanisława Eysymont s. Onufrego i Anastazji bohatyrewicz ur. 10.07.1837 r.
i córkę Wiktorię Stefanię ur. 04.07.1840 r.
1.1.4. Wiktoria Stefania Eysymont c. Onufrego i Anastazji Bohatyrewicz ur. 4.07.1840
r.  i wkrótce 25.07 tego roku zmarła.
1.2. Marianna Bohatyrewicz c. Wincentego i Petroneli Steckiewicz ur. około 1811-12 roku mając lat 18, dnia 26 stycznia 1830 roku poślubiła wdowca Stanisława Kołłątaja lat 45
z okolicy Berdowszczyzna par. Wołpa.
1. Wincenty Bohatyrewicz  syn Ignacego z okolicy Bohatyrewicze, w roku 1803 poślubił
w kościele w Świsłoczy Petronelę Steckiewicz z okolicy Kuźmicze. Petronela zmarła w roku 1812. Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci. Syn Kazimierz i córki Anastazja
i Marianna. Być może było więcej dzieci, które wcześniej zmarły. Około roku 1816 Wincenty ponownie ożenił się z Elżbietą Jodkowską. W roku 1832 miał lat 55 a jego druga żona Elżbieta Jodkowska miała lat 35. Zmarł 14. 10.1842 roku mając lat 60. Zostawił z pierwszego małżeństwa syna Kazimierza i córki Anastazję i Marianne, natomiast z drugiego małżeństwa córki Mariannę Petronelę, Karolinę i Benedyktę. Jego żona Elżbieta zmarła 08.03. 1853 r0ku w wieku 70 lat. Zostawiała 4 córki: Mariannę Petronelę, Karolinę i Benedyktę. Mieli
w Kuźmiczach 5 mórg a w Mitkiewiczach 6 mórg gruntu i z tego się utrzymywali.
1.1. Anastazja Bohatyrewicz c. Wincentego i Petroneli Steckiewicz 29.06 1826 r.  poślubiła Onufrego Eysymonta mieszkali w Mitkiewiczach. Mieli dzieci :
1.1.1. Jan Kazimierz Eysymont s. Onufrego i Anastazji bohatyrewicz ur. 23.06.1831 .
1.1.2.Józef Eysymont s. Onufrego i Anastazji bohatyrewicz ur. 22.09. 1833 r. zmarł 03.10. 1833 r.
1.1.3.  Stanisława Eysymont s. Onufrego i Anastazji bohatyrewicz ur. 10.07.1837 r.
i córkę Wiktorię Stefanię ur. 04.07.1840 r.
1.1.4. Wiktoria Stefania Eysymont c. Onufrego i Anastazji Bohatyrewicz ur. 4.07.1840
r.  i wkrótce 25.07 tego roku zmarła.
1.2. Marianna Bohatyrewicz c. Wincentego i Petroneli Steckiewicz ur. około 1811-12 roku mając lat 18, dnia 26 stycznia 1830 roku poślubiła wdowca Stanisława Kołłątaja lat 45
z okolicy Berdowszczyzna par. Wołpa.
1.3. Kazimierz ( Kuźma) Bohatyrewicz s. Wincentego i Petroneli Steckiewicz z okolicy Mitkiewicze  ur. około 1813-4 roku, dnia 13.lutego 1833 roku w Kościele w Kwasówce 
poślubił Mariannę Strzałkowską z okolicy Samostrzelniki córkę Jerzego i Marianny
z Biergielów. Świadkami na ślubie byli Adam Antuszewicz i Franciszka Bohatyrewicz. Zamieszkali w Kuźmiczach. Dalsze szczegóły w miejscowości Kużmicze.
Potomstwo z drugiego małżeństwa:
1.4. Elżbieta Bohatyrewicz lat 2, córka Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej zmarła 3 listopada  1819 r. Być może Elżbieta Jodkowska pochodziła z okolicy kuźnicze i po ślubie, przez pewien czas mieskała w Kuźmiczach a potem w Mitkiewiczach
1.5. Kazimierz Bohatyrewicz s. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej ??? – do wyjaśnienia?
1.6. Marianna Bohatyrewicz c. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej ur.11.12.1821 roku. Do chrztu trzymali Leopold Eysymont i Józefa Eysymontówna. Dnia 19.06.1849 roku Poślubiła Jozefa Strzałkowskiego z ok. Samostrzelniki s. Jana i Petroneli
z Bohatyrewiczów., św. Jozef Lewkowicz, Jan Strzałkowski i Józef Jodkowski.
1.6.1. 20.06.1853 r. ur się ich córka Emilia Eysymont., ch. Aleksander Tołoczko i Aniela Eysymont. Kiedy się urodziła.  ???
1.7. Petronela Bohatyrewicz córka Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej urodzona około 1824 roku, mając lat 20, dnia 06.02.1844 roku poślubiła Tomasa Zaniewskiego lat 26 syna Jana
i Heleny ze Steckiewiczów. Świadkami na ślubie byli Antoni Zaniewski, Anzelm Steckiewicz i Józefa Kulikowska
1.8. Karolina Bohatyrewicz c. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej ur.  26.12. 1827(czy 1826) roku. Do chrztu trzymali Adam Antusewicz i Marianna Siezieniewska.  Dnia 05.03. 1850 roku mając lat 23 poślubiła Antoniego Maciejewskiego lat 25 z okolicy Misiewicze, syna Alojzego i Marianny Czerwiakowskiej  Świadkami byli Jerzy Cydzik, Felicjan Krasnicki
i Adam Antuszewicz. Mieli synów: Stanisława ur. 13.04. 1856 r., Stefana ur. 28.12.1859
i córki: Elżbietę ur. 23.01.1851 i Julię ur. 26.03.1864 r.
1.9. Benedykta Bohatyrewicz c. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej, ur.08.07.1828 roku . Do chrztu trzymali Felix Eysymont i Józefata Eysymont żona Adama W roku 1848 poślubiła Ferdynanda Eysymonta lat 19 syna Ignacego i Zifii Bułharowskiej. Mieszkali
w Mitkiewiczach. Mieli synów: Wincentego ur. 04.09.1849 i Michała ur. 27.08.1851 r., Aleksandra ur. - 28.01. 1857 r. i Franciszka ur. 04.03 1863
1.9. Stanisław Bohatyrewicz s. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej ur. około 1832 roku Zmarł z wrzodu13.04.1839 roku mając około  lat 9.

Nie wiedziałem, że pierwsza żona Wincentego była wdową. ich ślub odbył się w kościele w Świsłoczy. Z nią mieszkał w żaniewiczach. A druga żona - Elżbieta Jodkowska pochodziła z okolicy Jodkiewicze Wielkie.
Pozdrawiam.
Tadeusz.

Sławomir Olczyk

Szanowny Panie Tadeuszu.

Zatem wygląda to tak. Z pierwszego małżeństwa było pięcioro dzieci, urodzonych w okolicy Kuźmicze:
1. Klemens (Kuźmicze 15.04.1804-Kuźmicze 30.03.1805)
2. Anastazja (*Kuźmicze 14.01.1806-Mitkiewicze 3.08.1863) x Onufry Eysymont. Dzieci: Józef, Klemens, Stanisław, Julian i Jadwiga.
3. Marianna (*Kuźmicze 15.03.1808) x Stanisław Kołłątaj
4. Karolina (*Kuźmicze 20.06.1810), której losów nie znam, lecz całkiem możliwe, że zmarła w 1811. Tego rocznika zgonów nie mam.
5. Jan Kazimierz (*Kuźmicze 16.02.1812) x Marianna Strzałkowska. Oczywiście ślub był w parafii Łunna (akt 15/1833).

Z drugiego małżeństwa było ośmioro dzieci:
1. Rozalia (*Kuźmicze 22.05.1814-Kuźmicze 4.03.1815)
2. Ignacy (*Kuźmicze 17.07.1816-Kuźmicze 11.11.1817)
3. Elżbieta (*Kuźmicze 16.08.1818-Kuźmicze 3.11.1819)
4. Marianna (*Mitkiewicze 11.12.1821) x Józef Strzałkowski
5. Petronela (*Mitkiewicze 25.11.1823) x Tomasz Zaniewski
6. Karolina (*Mitkiewicze 20.12.1825) x Antoni Maciejewski
7. Benedykta (*Mitkiewicze 8.07.1828) x Ferdynand Eysymont
8. Ignacy Stanisław (*Mitkiewicze 11.12.1832-Mitkiewicze 13.04.1839)

Niestety nie znam dalszych losów Jana Kazimierza.

Pozdrawiam serdecznie.

Tadeusz

Panie Sławomirze.
Dziękuje za uzupełnienia.
Czy w Internecie można znaleźć księgi metrykalne z lat 1802 - 1818?
Pozdrawiam
Tadeusz.

Sławomir Olczyk

Są, ale kogoś w archiwum obłęd dopadł i zmieszał ze sobą dwie Świsłocze. Proszę napisać na moją pocztę potworniusz@wp.pl to prześlę to co udało się wyłuskać.

Pozdrawiam serdecznie.

Tadeusz

Uzupełniam dane o Kazimierzu bohatyrewiczu s. Wincentego z Kuźmicz.
1. Kazimierz Bohatyrewicz s. Wincentego i Petroneli Steckiewicz z okolicy Mitkiewicze dnia 13.lutego 1833 roku w Kościele w Kwasówce poślubił Mariannę Strzałkowską z okolicy Samostrzelniki córkę Jerzego i Marianny z Biergielów. Świadkami na ślubie byli Adam Antuszewicz i Franciszka Bohatyrewicz. Zamieszkali w Kuźmiczach.  Natomiast Kazimierz Bohatyrewicz s. Wincentego pojawil się ponownie w parafii Wielkoeysymontowskiej jako wdowiec lat , który dnia 02.0.1882 roku , będąc mieszkańcem majątku Werejki, mając lat70 poślubił wdowę Annę Jakubowską lat 63 z miasteczka Wielka Brzostowica. 
1.1. Emilia Bohatyrewicz c. Kazimierza i Marianny Strzałkowskiej  urodziła się
w Kużmiczach dnia 30,12 1836 roku.  Chrzestnymi byli Antoni i Anna Steckiewicze. Zmarła z wrzodu dnia 05 stycznia 1839 roku mając 2 lata.
1..2. Michał Bohatyrewicz s. Kazimierza i Marianny  Strzałkowskiej urodził się dnia 13.08. 1844 w okolicy Kuźmicze . Zmarł dn.19.09. 1846 mając lat 2.
1.3.. Benedykta Bohatyrewicz c. Kazimierza i Mrianny Syrzałkowskiej ur. 20.07.1847 roku. Do chrztu trzymali Jan Ambroszkiewicz i Marianna Steckiewicz. Co się stało z tą rodziną nie ustaliłem
Tadeusz.