Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego

Zaczęty przez Ala2, Lipiec 30, 2021, 01:39:25 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Ala2

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/zespol/-/zespol/49042
Zarząd Główny. Biuro Zarządu: protokóły posiedzeń i uchwały Zarządu, sprawozdania ze stanu opieki nad polskimi uchodźcami wojennymi w Rosji, 1915-1918, sygn. 1-34 Wydział Ogólny: stosunek władz rosyjskich do uchodźców polskich, tworzenie organizacji polskich, działalność od-działów terenowych CKO – sprawozdania, protokóły, zestawienia,1915-1918, sygn. 35-120 Wydział Budżetowy, bilanse, plany, sprawozdania, 1915-1918, sygn. 121-198 Wydział Rachunkowości i Kontroli: bilanse, sprawozdania, protokóły pokontrolne, 1915-1918, sygn. 199-272 Wydział Pożyczkowy: sprawozdania, podania, zestawienia, 1915-1918, sygn. 273-283 Wydział Statystyczny: zestawienia, sprawozdania, 1915-1918, sygn. 284-511 Wydział Prawny - dowody tożsamości, 1915-1918, sygn. 512-526 Wydział Wojskowy: zarządzenia władz rosyjskich, odroczenia służby wojskowej, 1915-1917, sygn.527-548 Wydział Obrony Prawnej Mienia Królestwa Polskiego: sprawozdania, protokóły, korespondencja, 1915-1918, sygn. 549-567 Wydział Opieki na Dziećmi i Oświaty: sprawozdania, protokóły, 1915-1918,sygn.568-627 Sekretariat upełnomocnionych członków Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy, przebywających w Piotrogrodzie: likwidacja spraw z okresu działalności w Warszawie, 1915-1918, sygn. 628-644 Terenowe organizacje CKO: stan, pracownicy, opieka nad uchodźcami polskimi, stosunek władz rosyjskich- sprawozdania, zestawienia, korespondencja, ankiety, bilanse: Zachodnia Komisja Wykonawcza, 1915-1918, sygn. 645-910 Okręg w Orle, 1915-1918 , sygn. 911-956 Oddział w Briańsku, 1915, 1916, sygn. 957,958 Rejon Środkowy, 1915-1918, sygn. 959-1463 Okręg Moskiewski, 1915-1918, sygn. 1464-1596 Okręg Riazański, 1915-1917, sygn. 1597-1680 Okręg Tulski, 1915-1918, sygn. 1681-1738 Okręg Włodzimierski, 1915-1917, sygn. 1739-1754 Rejon Południowy, 1916, 1917, sygn. 1755-1764 Rejon Północny i Wschodni,1915-1918, sygn. 1765-1841 Okręg Piotrogrodzki, 1915-1918, sygn. 1842-1905
Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego z siedzibą w Piotrogrodzie kontynuował działalność swego poprzednika, związanego z ziemiami Królestwa Polskiego a zlikwidowanego we wrześniu 1915r. decyzją okupacyjnych władz niemieckich. Opieką Komitetu objęto ludność polską, która w wyniku przymusowej ewakuacji na wschód znalazła się na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego. Już w sierpniu 1915r. przedstawiciele warszawskiego Komitetu (Seweryn Czetwertyński, Władysław Grabski, Stanisław Wojciechowski) podjęli pierwsze improwizowane działania na rzecz pomocy dla ludności wywożonej na trasie Brześć – Moskwa i Mińsk – Piotrogród. Ukonstytuowanie się Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Rosji – jako organu równorzędnego do Komitetu w Warszawie – nastąpiło w Piotrogrodzie w sierpniu 1915r. Organem decydującym w sprawach zasadniczych było Zebranie Ogólne Członków, kierownikiem dla komórek organizacyjnych Komitetu i reprezentantem na zewnątrz był Pełnomocnik Główny. Funkcję tę objął Wł. Grabski, jego zastępcą (i kontrolerem głównym) został Stanisław Leśniowski. Zadaniami Komitetu było: zorganizowanie i utrzymanie ewakuowanej ludności polskiej w większych skupiskach (we wsiach i miastach rosyjskich), położonych względnie blisko frontu – aby w przyszłości szybciej przerzucić ją na ziemie polskie, dokładna rejestracja tej ludności, zapewnienie pracy zarobkowej, otoczenie opieką oświatowo-wychowawczą, zdrowotną, religijną. W marcu 1916r. dla kierowania sprawami bieżącymi powołano Zarząd Główny (tworzyli go Pełnomocnik Główny, jego zastępcy, pełnomocnicy szczególni, członkowie wybierani przez Komitet). Zarząd Główny dzielił się na Wydziały: Ogólny (zwany niekiedy Sekretariatem), Oświaty i Opieki nad Dzieckiem, Prawny, Budżetowy, Rachunkowości i Kontroli, Obrony Prawnej Minia Królestwa Polskiego, Wojskowy, Główne Biuro Pracy. Na terenie Rosji utworzono 7 Rejonów (na ich czele stali pełnomocnicy szczególni i Zarządy Rejonowe), te dzieliły się na okręgi (kierowane przez pełnomocników okręgowych i Zarządy Okręgu). Dekret sowieckich władz rewolucyjnych o likwidacji instytucji byłego Królestwa Polskiego i podporządkowanie spraw ludności polskiej Komisariatowi do Spraw Polskich wpłynęło na decyzję o rozwiązaniu agend Komitetu, które trwało do lipca 1918r.